ارائه طرح توجیهی مجتمع آب شیرین کن چابهار

bpd group

این مجتمع با مشارکت بخش خصوصی در چابهار در حال احداث و راه اندازی می باشد .

تهیه طرح توجیهی : شرکت مشاوره مهندسی طراحان بهینه fs- bpd group

گزارش فرصتهای سرمایه گذاری شهر دیلم

bpd_g@yahoo.com 

این گزارش به سفارش شهرداری دیلم جهت ارائه در جلسات سرمایه گذاری تهیه و تحویل گردید .

شرکت مشاوره مهندسی طراحان بهینه ( مسئولیت محدود )